Moske i Portugal

Lokal tid:
07:57:50
Mesquita Central de Lisboa

Mesquita Central de Lisboa

Rua Mesquita 2, Lisboa
mosqueLæs mere

Mesquita do Rossio

Calçada Garcia 3-5, Lisboa
mosqueLæs mere
Martim Moniz Masjid

Martim Moniz Masjid

Rua do Terreirinho 82, Lisboa
mosqueLæs mere
Mesquita Baitul Mukarram

Mesquita Baitul Mukarram

Calçada Agostinho de Carvalho 13, Lisboa
mosqueLæs mere
Centro Ismaili de Lisboa

Centro Ismaili de Lisboa

Nº1,, Avenida Lusíada, Lisboa
mosqueLæs mere
The Islamic-cultural Center of Ale Yasin

The Islamic-cultural Center of Ale Yasin

Rua Aquiles Machado 3F
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning